شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ حسين فقط به درد نيروهاي حفاظت اطلاعات ميخورد. پسر عجيبي بود. کسي نمي توانست از او حرف بکشد. دو ساعت کنارش مي نشستي حرفي نميزد. گاهي به او مي گفتم: حسين يک چيزي بگو. مي گفت: «سؤال کن تا پاسخ دهم». بارها سؤال مي کردم فقط يک کلمه يا يک جمله کوتاه ميگفت. گويا واقعادر سخن گفتن الگوي مصرف را رعايت مي کرد تا جايي که حرف بيهوده اي از او نشنيدم.(دايي شهيد محسن ثابت)
درب کنسرو بازکن برقی
دوست دارم خوب باشم
رتبه 0
0 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دوست دارم خوب باشم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top