شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ يا زينب کبري! شرمنده ايم که بهاي حسيني شدن ما "بي حسين" شدن تو بود و شرمنده تر آنکه تو بي حسين شدي و ما حسيني نشديم. شب جمعه اي از همه التماس دعا.
چراغ جادو
دوست دارم خوب باشم
رتبه 0
0 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دوست دارم خوب باشم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top