شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ يا زينب کبري! شرمنده ايم که بهاي حسيني شدن ما "بي حسين" شدن تو بود و شرمنده تر آنکه تو بي حسين شدي و ما حسيني نشديم. شب جمعه اي از همه التماس دعا.
ساعت ویکتوریا
دوست دارم خوب باشم
رتبه 0
0 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دوست دارم خوب باشم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top