شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ الا ياران سه قسمند گر بداني/ زبانيندو ناني اند و جاني/ به ناني نان بده از در برانش/ مدارا کن تو با يار زباني/ ولي آن يار جاني را نگهدار / به پايش جان بده تا مي تواني.
هادي قمي
احسنت.
mp3 player شوکر
دوست دارم خوب باشم
رتبه 0
0 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دوست دارم خوب باشم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top