شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ حالا ديگر خواهر کوچک من هم مي داند که «فاطميه » اسم زمان است و «مهديه» اسم مکان. اما من منتظر مي مانم مي دانم روزي فاطميه اسم مکان خواهد بود و مهديه اسم زمان.
mp3 player شوکر
دوست دارم خوب باشم
رتبه 0
0 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دوست دارم خوب باشم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top