شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ حالا ديگر خواهر کوچک من هم مي داند که «فاطميه » اسم زمان است و «مهديه» اسم مکان. اما من منتظر مي مانم مي دانم روزي فاطميه اسم مکان خواهد بود و مهديه اسم زمان.
ساعت دماسنج
دوست دارم خوب باشم
رتبه 0
0 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دوست دارم خوب باشم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top