شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ اي جان من جان شما! اين سر به فرمان شما! طفلم به قربان شما! مردم ز هجران شما! دستم به دامان شما! باز آي ديگر از سفر! اي يار غائب از نظر!
تسبیح دیجیتال
دوست دارم خوب باشم
رتبه 0
0 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دوست دارم خوب باشم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top