شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ الا و ليس لانفسکم ثمن الا الجنه فلاتبيعوها الا بها/امام علي عليه السلام
ساعت دماسنج
دوست دارم خوب باشم
رتبه 0
0 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دوست دارم خوب باشم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top